【yggdrasil slot】Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Giao thông Vận tải

thời gian:2023-11-30 12:10:03nguồn:xổ số minh ngọc ngày 10 tháng 11tác giả:sự giải trí
ễnnhiệmTổngKiểmtoánNhànướcvàBộtrưởngGiaothôngVậntảyggdrasil slotQuốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất